<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Thì Liêu

Danh tuớng Lê Thì Liêu còn có tên gọi khác là Lê Thời Liêu đời Lê Huyền Tông  (黎玄宗; 1662-1671), con Hào Quận Công Lê Thì Hiến, em Trinh Tường Hầu Lê Thì Kinh, và Thạc Quận Công Lê Thì Hải. Quê làng Phú Hào, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa nay là thôn Phú Hào, xã Phú Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Ông cùng với hai anh giúp vua Lê, chúa Trịnh trong việc đánh dẹp các cuộc phản loạn và chống nhau với chúa Nguyễn. Nhiều lần làm trấn thủ Sơn Tây, Nghệ An và thăng Đô đốc. Gần 20 năm làm quan được quân dân mến phục.

Năm Quý Mão 1723, ông mất thọ 76 tuổi, được truy tặng Thái tể và truy phong phúc thần.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt