<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Bái Dương

Làng thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, quê Ngô Thế Vinh (1802-1856). Năm 1829 đỗ tiến sĩ, làm quan đến Lễ bộ lang trung, bị cách chức, lui về dạy học. Ông là một nhà giáo dục nổi tiếng nửa đầu thế kỷ XIX, ông còn chú trọng đến cả việc nghiên cứu và sáng tác.  Nay là làng dệt nổi tiếng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt