<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Ngoại Lãng

Làng Ngoại Lãng thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Quê thiền sư  Đỗ Đô và trạng nguyên Đỗ Lý Khiêm, anh em Doãn Khuê, Doãn Uẩn, Doãn Vị.  Đền thờ Hiện đại học sĩ Doãn Uẩn ở xã Ngoại lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đậu cử nhân năm 1828, được bổ chức Tuần Phủ, vâng mệnh đi đánh Cao Miên, khi về được thăng Thượng thư bộ Binh, quyền tổng đốc An Giang, mất tại chức, được tặng hàm Đại học sĩ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt