<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Đức Chính

Ngô Đức Chính là danh thần đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Nghiêu Phong, tỉnh Quảng Yên, nay là huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Năm Đinh Hợi 1827, có toán cướp bể do Ba Công Dụng cầm đầu đem 50 chiến thuyền vào cướp châu Tiên Yên, nay là huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Lúc này sau khi làm Thiêm sự bộ Hình, ông đang cáo về nhà, nhận thấy giặc hoành hành, làm khổ dân chúng, bèn đứng ra tập họp quan quân đi đánh dẹp, chém được tên cầm đầu, khiến chúng kinh hoàng tan vỡ. Triều đình trọng thưởng và nhân dân rất kính phục ông.

Ông có phụ biên bản thảo bộ:  Địa dư chí tỉnh Quảng Yên.

 

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt