<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Kim Lân

Ngô Kim Lân là danh sĩ đời Minh Mạng 明命 (1820-1841) không rõ năm sinh, quê huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông nổi tiếng việc quan, giỏi việc chính trị, xuất thân là Giám sinh. Năm Bính Tuất (1826), ông làm đến Lễ khoa cấp sự trung, rồi chuyển ra Bang biện từ chương Quân thứ Thanh Hóa. Khi ông phục vụ trong quân đội vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, một thời gian được vời về triều làm Lang trung bộ Binh. Ít lâu đổi qua Lang trung bộ Hộ, Biện lí các việc trong Bộ, sau đó nhậm chức Bố chánh Hải Dương, rồi lại về kinh đô làm Hữu thị lang bộ Hình.

Sang đời Thiệu Trị 紹治 (1807–1847) ông giữ chức Hộ lí quan phòng, Tuần phủ tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình. Năm Mậu Thân 1848 ông mất.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt