<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa sông Ngọc Thỏ

Cửa sông Ngọc Thỏ ở huyện Yên Môhuyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, còn gọi là sông Tuy Lộc, trên tiếp với sông Trinh Nữ, trên nữa tiếp với sông Vân Sàng. Sông đổ ra biển ở xã Bồ Câu (huyện Yên Mô), trước gọi là cửa Con Mèo, vì có núi hình giống con mèo bên cạnh sông. Chúa Trịnh Sâm đổi là cửa Ngọc Thỏ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt