<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyên Minh Triết
 

Nguyên Minh Triết là danh sĩ đời Lê Thần Tông, quê làng Dược Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Năm Tân Mùi 1631, đỗ Thám hoa, 53 tuổi, vua đổi tên cho ông là Thọ Xâm, rồi lại đổi là Hậu Quyến, hoặc Thọ Quyến.

Làm quan đến Thượng thư bộ Công, rồi đổi sang bộ Binh, bộ Hộ, hàm Thiếu bảo, tước Cẩm Quận Công.

Năm Quý Sửu 1673 ông mất, thọ 95 tuổi được truy tặng Thượng thư bộ Hộ, thụy Văn Điển.

Ông sống đạm bạc, bình dị, nổi tiếng văn thơ, còn truyền tụng một số bài thơ Nôm của ông có đoạn:

Giàu thì ba bữa, khó thì hai,

Lần đổi cho qua tháng thiếu đầy.

Dặn vợ có cà đứng gắp mắm,

Bảo con bớt gạo bỏ thêm khoai.

 ...

Thế gian mặc kẻ cười hà tiện,

Ta chẳng phiến ai chẳng lụy ai.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt