<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Đình Trụ

Nguyễn Đình Trụ là văn thần đời Lê Thần Tông (黎神宗; 1607 – 1662), hiệu là Chỉ Đường, quê làng Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay là huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Năm Bính Thân 1656 ông đỗ tiến sĩ, 29 tuổi, khi vào Ứng chế, đỗ đầu, làm Lại khoa Cấp sự trung. Ít lâu ông bị giáng làm Hiệu thảo viện Hàn lâm.

Đến năm 70 tuổi ông về hưu, được phong tước Nam. Ông mở trường dạy học. Học trò ông rất đông, hơn 70 người đỗ đại khoa. Tài đức ông được đương thời tôn xưng là “天下之師 Thiên hạ chi sư” (bậc thầy thiên hạ).

Năm Quý Mùi (1703), ông mất, thọ 76 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt