<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Cảnh Dị

Nguyễn Cảnh Dị, anh hùng đời Hậu Trần (Bắc thuộc lần IV). Quê ông ở làng Ngọc Sơn, tỉnh Nghệ An (nay là huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Thân phụ của ông là Nguyễn Cảnh Chân theo Giản Định Đế Trần Ngỗi làm Đồng Tri khu mật tham mưu quân sự, có công chống giặc Minh, nhưng lại bị vua Giản Định giết chết. Thù nhà nợ nước, ông bèn đem quân vào Thanh Hóa lập Trần Quý Khoáng lên ngôi tức vua Trùng Quang Đế, ông làm Thái bảo, dẫn quân tới Bình Than huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương chống nhau với tướng Minh là Trương Phụ dẫn đầu xâm lược.

Năm Canh Dần (1410), đạo quân của ông phá tan binh giặc do Đô đốc Minh là Giang Hạo chỉ huy tại Hạ Hồng thuộc Ninh Giang, rồi thừa thắng xông lên. Trương Phụ kéo quân đánh phá Nghệ An. Ông và Nguyễn Súy chống cự quyết liệt nơi Mô Độ huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Thế yếu, các tướng sĩ và quan quân bỏ Mô Độ chạy về đường biển. Cuối cùng Trương Phụ bắt được ông và Nguyễn Súy vào năm Quý Tỵ (1413), bị dụ hàng nhiều lần nhưng không khuất được ông, ông từng mắng Trương Phụ: “Tao muốn giết mày, trở lại bị mày bắt, đành là một chết mà thôi!”. Sau đó ông bị Trương Phụ giết chết.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt