<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguỵ Nguyên

Nguỵ Nguyên là danh tướng nhà Tây Sơn, không rõ năm sinh và quê quán.

Khi Tây Sơn dứt họ Trịnh, phù Lê, ông vâng mạng chủ tướng Nguyễn Huệ đem binh vào Nam trấn giữ, chống nhau với Nguyễn Ánh.

Bấy giờ tướng của Nguyễn Ánh là Võ Tánh hùng cứ miền Gò Công nay thuộc Tiền Giang với một lực lượng hùng hậu trên tám nghìn quân sĩ, gọi là đạo Kiến Hòa, ông dốc toàn lực tiến công dữ dội vào căn cứ của Võ Tánh. Nhiều trận giao tranh ác liệt trên địa bàn Gò Công - Mỹ Tho, nhưng gặp phải sức chống cự mạnh mẽ của quân Võ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt