<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Hoàng Lục

Ngôi đền ở huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, thờ tướng Hoàng Lục. Khi quân Tống xâm lược (1076), tướng Hoàng Lục đốc suất dân bản đánh lui quân giặc. Ông dâng vua Lý sổ ghi hộ tịch quân dân 8 châu, được nhà vua phong là An Biên tướng quân. Sau khi ông hy sinh, vua truyền cho dân bản châu lập đền thờ ông.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt