<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Bật Đạt

Chí sĩ Hoàng Bật Đạt, quê ở làng Bộ Đầu, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở, ông hưởng ứng phong trào Cần vương, tập hợp nghĩa quân nổi dậy cùng với Đinh Công TrángPhạm Bành lập chiến lũy Ba Đình, cương quyết kháng Pháp đến cùng.

Khi Ba Đình bị phá vỡ ông tạm lánh về quê và tìm đường sang Trung Quốc với tùy tướng là Lãnh binh Lê Văn Cộc, định thu thập binh tàn tổ chức du kích chiến. Nhưng bị một tên thuộc hạ phản bội, báo với Pháp, ông bị bắt ở Chi Nê, đưa về giam ở nhà lao Thanh Hoá. Vì bất khuất, ông bị Pháp giết và chặt đầu cắm trên ngọn sào dài đưa về bêu ở quê ông để uy hiếp tinh thần nhân dân.

Con ông là Hoàng Xuân Viễn sau tham gia phong trào Đông Du của Phan Bội Châu.

Khi ông khởi nghĩa có làm một đôi câu đối để nói chí mình:

“Cố ý cứu sinh ư phục Việt;

Cam tâm thệ tử bất thần Tây”.

Nghĩa:

Chí cứu muôn dân nên phục Việt

Lòng thề một chết chẳng hàng Tây. 

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt