<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vương quốc xưa Hoàn Vương

Là tên gọi vương quốc của dân tộc Chăm, khởi đầu từ năm 785, với đời vua Rudrakola. Hoàn Vương, là sự kế tục của Vương Quốc Lâm Ấp trước đo,́ về mọi mặt chính trị - kinh tế - xã hội. Đến giữa thế kỷ VIII, không còn tên gọi Lam Ấp nữa. Hoàn Vương, ứng với triều đại thứ V của dân tộc Chămpa, với 5 đời vua kéo dài từ năm 758 đến năm 859: Prithivindravarman, Satyavar-man I, indravarman I, Harivàr-man I, Vikrantavarman III; Kinh đô ở Virapura (Phan Rang).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt