<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Nghĩa Phúc

Danh tướng Hoàng Nghĩa Phúc đời Lê Thần Tông (黎神宗; 1619-1643), quê ở làng Dương Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.  Thân phụ của ông là Phú Quận Công Hoàng Nghĩa Lãng, dòng dõi với Hồng Quận Công Hoàng Nghĩa Kiều,

Ông lập được nhiều công trận nên được phong tước Định Quận Công.

Về sau, đời Gia Long truy liệt ông vào hàng công thần bậc nhì thời Lê Trung Hưng, năm 1829, đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), họ Hoàng của ông được cấp 100 mẫu đất phù sa mới nổi và lập làng Hoàng Nghĩa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt