<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Thạc Phụ

Hoàng Thạc Phụ là danh thần triều Tây Sơn Nguyễn Huệ, (không rõ năm sinh, năm mất).

Sau khi vua Quang Trung mất, ông hết lòng phò tá vua Cảnh Thịnh, làm đến Đô sát thự đô ngự sử, tước Hy Quang hầu.

Năm Canh Thân (1800), ông đem chiếu chỉ và lễ vật vào Nghệ An, thỉnh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ra giúp việc.

Ông tận tụy với nhà Tây Sơn, được vua Quang Trung, Cảnh Thịnh trọng vọng, tin cẩn, quan quân hết lòng ủng hộ.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt