<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Trọng Cung

Hoàng Trọng Cung là danh sĩ đời Lê Hiển Tông (黎顯宗; 1740-1786), không rõ năm sinh, năm mất, người tỉnh Ninh Bình.

Năm Quý Hợi (1743), ông đỗ Hương cống, làm đến Hiển trung Ðại phu, tước Thì Trung Tử.

Ông nổi tiếng thơ văn, được sĩ phu trọng vọng. Đời bấy giờ ca tụng 7 văn hào ở đất Trường An (Trường An thất hào), trong đó có ông và 6 người nữa: Tham nghị Nguyễn Tử Dự ở xã Hộ Giá, Thừa chính Nguyễn Đoan Trước ở xã Phúc Am, Thị độc Ninh Thấu ở xã Côi Trì, Hiến Phó sứ Trần Đình Chí ở xã Bồ Xuyên, Thiêm sự Trịnh Xuân ở xã An Liêu, và Tham chính Phạm Kiêm Huyền ở xã Thiên Trì.

Ông có soạn sách Sử ký cùng với Tể tướng Nguyễn Lệ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt