<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Khâu Sầm

Đền thờ Khâu Sầm Đại Vương Nùng Trí Cao ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ông là con của Nùng Tôn Phúc, thủ lĩnh địa phương ở vùng đất Cao Bằng dưới thời Lý Thái Tông, sau làm phản, bị vua Lý bắt giết. Trí Cao cùng mẹ chạy thoát. Sau chiếm giữ động Vật Ác.

Năm 1052, ông tự xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế, quốc hiệu là Đại Nam, đem quân sang đánh Châu Ung của nhà Tống. Trí Cao bị thua phải chạy sang nước Đại Lý, bị người nước ấy chém đầu nộp cho vua Tống (1053). Vua Lý nghe tin lấy làm thương tiếc, sắc phong là Khâu Sầm Đại Vương, cho lập đền thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt