<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Hội Trào

Làng Hội Trào, cũng gọi là làng Hội Triều, thuộc huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, quê Lương Đắc Bằng (1471-1521). Năm 1499, ông đỗ Bảng nhãn, làm quan đến Thượng thư bộ Lại. Ông nổi tiếng với bản sách tri bình, 14 chước dâng vua Lê Tương Dực để yêu cầu sửa sang chính sự. Con và cháu nội ông cũng nổi tiếng thần đồng từ bé.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt