<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Lam Kiều

Cầu Lam Kiều bắt qua sông Lam ở gần núi Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cầu bắc qua cái lạch nhỏ nối liền bờ với bãi nổi giữa sông. Nguyễn Biểu đi sứ gặp Trương Phụ tướng nhà Minh, bị Phụ sai trói vào cột cầu, khi thuỷ triều lên bị chết đuối ở đây.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt