<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Ức

Nguyễn Ức là danh thần triều Nguyễn sinh năm Đinh Dậu (1767), em trai cùng mẹ với Nguyễn Du, con Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm và Trần Thị Tần. Ông được tập ấm là Hoằng tín Đại phu Trung thành môn vệ úy.

Năm Kỷ Dậu (1789), vua Lê Chiêu Thống (黎昭統; 1766 - 1793) chạy sang nhà Thanh, ông lui về ngụ ở quê vợ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Tân Mùi (1811), vua Gia Long (嘉隆) nghe tiến cử, gọi ông vào Kinh, bổ làm Thiệm sự bộ Công, tước Hầu.

Năm Nhâm Ngọ (1822), đời vua Minh Mạng (明命; 1791 - 1840 ), ông làm Giám đốc, coi việc Nội tào phủ, phàm các miếu điện xây dựng ở kinh thành đều tự tay ông sáng chế.

Năm Quý Mùi (1823), ông mất ở quê vợ, hưởng dương 56 tuổi.


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt