<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Áp Lãng Chân Nhân

Đền ở làng Nhân Phẩm, tổng Thần Phù, nay thuộc xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thờ đạo sĩ La Viên. Ông quê ở Thanh Hoá, sống dưới thời Hùng Vương. Tương truyền, Hùng Vương đi đánh giặc ở phía Nam, đến cửa Thần Phù bị sóng to gió lớn ngăn cản. Vương sai Viên cỡi thuyền lướt lên trước, sóng gió bèn yên. Sau khi thắng trận, Viên mất trên đường về. Hùng Vương hạ chiếu phong Viên là Áp Lãng Chân Nhân (vị đạo sĩ ép sóng), dựng đền thờ ở phía Nam cửa Thần Phù. 

Đời sau thường có truyền thuyết về sự hiển linh của chân nhân, như kể rằng khoảng năm Quang Hưng (1578-1599), quan quân nhà Lê Trung Hưng đi đánh quân nhà Mạc qua cửa Thần Phù gặp sóng gió, bỗng thấy một cụ già tóc bạc chèo thuyền gỗ đến bên ngự thuyền, rồi chèo lên trước dẫn đường. Sóng gió đều yên. Các triều đều gia phong thần hiệu, mỹ tự, cho nhân dân địa phương phụng thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt