<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Diệp Minh Phụng

Tiểu sử
 

Danh sĩ Diệp Minh Phụng đời Gia Long, hiệu Kỳ Sơn, (không rõ năm sinh năm mất), quê ở tỉnh Gia Định, nay là quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Ông có chân trong nhóm Sơn Hội (người trong Hội, tên hiệu đều có chữ Sơn, như: Chỉ Sơn Trịnh Hoài Đức, Cấn Sơn Ngô Nhân Tịnh, Hối Sơn Hoàng Ngọc Uẩn...). Năm Quý Mão (1783), Trịnh Hoài Đức có bài thơ tặng ông Khách Cao Miên quốc ký hoài Diệp Minh Phụng kỳ Sơn:

“Tân Châu giải lãm hệ Phiên Thành

Việt khách tương tư xúc xứ sinh.

Đế Thích tự tiền hồ kệ điệu,

Nam Vinh giang thượng mạch ca thinh.

Đồng ngâm nhan sắc cô bồng nguyệt,

Cố quốc âm thư vạn lý trình.

Cực mục phong đào hành bất đắc,

Liên nhân thôi phục giá cô minh”.

Bản dịch:

Tân Châu mở đối, đậu Phiên Thành,

Khách Việt tương tư xúc cảnh sinh.

Câu kệ rợ hồ chùa Đế Thích,

Tiếng hò khách mạch đất Nam Vinh.

Thuyền côi trăng dọi dung quang bạn,

Nước cũ âm trinh mấy dặm trình.

Mút mắt ba đào đi chẳng được,

Giá cô kêu gọi gợi thâm tình”.

Ông và các bạn văn trong nhóm Sơn hội đều có thơ hay vào buổi đầu ở đất Gia Định.

Trước năm 1975, tên của ông được đặt tên cho một trường tiểu học ở Chợ Lớn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt