<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Ba Chẽ

Sông ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, nguồn từ núi Am Vấp, dài khoảng 80km, lưu vực 978km2, chảy qua nhiều xã. Ðoạn thượng lưu rất dốc, nhiều ghềnh thác. Từ thị trấn Ba Chẽ ra biển lòng sông rộng dần.

Cửa sông Ba Chẽ gặp cửa sông Tiên Yên ở phía Bắc, cửa Voi Lớn ở phía Nam. Chỗ gặp gỡ ba cửa sông - ba chẽ sông- chính là gốc của tên Ba Chẽ. Cửa sông Ba Chẽ lớn nhất nên có tên là Cửa Cái, từ đó đoạn hạ lưu sông Ba Chẽ còn có tên sông cửa Cái.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt