<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Năm 2011 sẽ sử dụng hộ chiếu điện tử

Sơ lược
 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 64/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng về đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam".

Chi tiết
 

Ngày 11/12/2007, Thủ tướng giao cho Bộ Công an tiếp tục thực hiện Chỉ thị về việc phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, nghiên cứu việc thu và sử dụng nguồn thu lệ phí hộ chiếu của Đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”.

Ngày 24/2/2010, trong cuộc họp thường trực, Chính phủ đã bàn thảo về đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”.

Trong dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, mục tiêu đến năm 2015, 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử.

Kể từ năm 2011, chỉ có một trung tâm phát hành khóa và chữ ký số quốc gia đặt tại Bộ Công an. Các cơ quan liên quan sẽ cùng khai thác thông tin của trung tâm này.

Hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ được áp dụng công nghệ gắn chíp, chứa mọi thông tin về nhân thân của người được cấp hộ chiếu. Việc quản lý hồ sơ xin cấp hộ chiếu (nhận dạng, tên tuổi và các thông tin cá nhân) sẽ thông qua con chíp này. Hộ chiếu gắn chíp điện tử sẽ chống được việc làm thông tin giả để xin cấp hộ chiếu.

Thông tin mở rộng
 

Tính đến nay, trên thế giới đã có 45 nước sử dụng hộ chiếu điện tử, nhiều nước đã đưa vào sử dụng loại hộ chiếu này từ giữa những năm 2000.

Bắt đầu từ ngày 1/3/2010, Nga cũng cấp hộ chiếu phổ thông điện tử cho mọi công dân.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt