<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tống Phúc Thiêm

Võ tướng Tống Phúc Thiêm đời Nguyễn, quê tỉnh Thanh Hoá.

Từ năm Ất Mùi (1775), ông theo Định vương Nguyễn Phúc Thuần vào Gia Định làm đến Chương cơ, rồi cùng Tống Phúc Hoà trấn giữ dinh Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long ngày nay). Đến tháng 8 năm Đinh Dậu (1777), nghĩa quân Tây Sơn kéo vào Nam, ông đem thủy quân đón rước Định vương và Tân chính vương về Ba Vác, nhưng bị Tây Sơn chận bắt được Tân chính vương, riêng ông chạy thoát được. (Định vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân chính vương Nguyễn Phúc Dương đều bị giết).

Sau ông theo Nguyễn Phúc Ánh, làm đến Tả chương cơ, tước Quận Công, chưởng quản các đạo thủy quân, coi sóc luôn hai bộ Hình và Hộ (1780). Sau đó ông và Huỳnh Thiên Lộc tâu kín với chúa Nguyễn xin giết tướng Đỗ Thanh Nhân. Chúa Nguyễn nghe theo giết Đỗ Thành Nhân trong năm Tân Sửu (1781), các thuộc tướng của Đỗ căn hận rút hết binh Đông Sơn đi, không hợp tác với Nguyễn Ánh nữa. Năm Nhâm Dần (1782), Nguyễn Nhạc đem binh thuyền vào chiếm Gia Định. Nguyễn Ánh chạy ra đảo Phú Quốc. Sau đó ông bị binh Đông Sơn bắt giết tại Ba Giồng (Định Tường, Mỹ Tho) trả thù cho Đỗ Thanh Nhân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt