<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Sơ lược
 

Ngày 19.5.1941, tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, các đại biểu đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) thay cho Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

Chi tiết
 

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (diễn ra từ ngày 10 – 19.5.1941) tại rừng Khuổi Nậm, Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã xác định, cuộc cách mạng Đông Dương là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng và chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Vào ngày 19.5.1941, theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Việt Minh (MTVM) được thành lập với nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tập hợp giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, các tổ chức, đảng phái chính trị yêu nước, các phần tử tiến bộ trong giai cấp địa chủ phong kiến, trong các dân tộc, tôn giáo... dựa trên nền tảng liên minh công - nông, đánh đuổi Nhật - Pháp, giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, MTVM còn có nhiệm vụ giúp đỡ các dân tộc ở Lào, Campuchia lập ra những mặt trận dân tộc để giành độc lập cho 3 nước Đông Dương.

Đáp ứng đúng nguyện vọng và yêu cầu cấp bách của dân tộc, MTVM được người dân cả nước ủng hộ, phát triển mạnh và đến tháng 8.1945 đã tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Thông tin mở rộng
 

Tuyên ngôn và Điều lệ của Mặt trận Việt Minh

Tuyên ngôn và Điều lệ của Mặt trận Viêt Minh nói rõ tôn chỉ, mục đích là: "Liên hiệp hết thảy tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật-Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Điều kiện gia nhập Việt Minh là: "Việt Minh kết nạp từng đoàn thể, không cứ đảng phái, đoàn thể nào của người Việt Nam hay của các dân tộc thiểu số sống trong nước Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tôn giáo và xu hướng chính trị, hễ thừa nhận mục đích, tôn chỉ và chương trình của Việt Minh và được Tổng bộ Việt Minh thông qua, thời được gia nhập Việt Minh”.

Hệ thống tổ chức của Mặt trận Việt Minh

Khẩu hiệu của Việt Minh là phản Pháp, kháng Nhật, liên Hoa, độc lập, Việt Minh lấy làng, đường phố, nhà máy làm cơ sở tổ chức và thu hút các đoàn thể.

Trong hệ thống tổ chức của mặt trận Việt Minh, ở các xã có Ban chấp hành Việt Minh do các đoàn thể Việt Minh ở làng hay xã cử ra; tổng, huyện (hay phủ, châu, quận), tỉnh, kì có Ban chấp ủy Việt Minh cấp ấy; Việt Minh toàn quốc có Tổng bộ.

MTVM gồm các thành viên là Đảng Cộng sản Đông Dương và các tổ chức hội có như: Hội Công nhân cứu quốc, Hội Nông dân cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc, Hội Thanh niên cứu quốc, Hội Quân nhân cứu quốc… và những hội hoạt động công khai hoặc bán công khai như Hội cứu tế thất nghiệp, Hội tương tế, Hội hiếu hỉ, nhóm học Quốc ngữ, nhóm đọc sách, xem báo…

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt