<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Phúc Hồng Y

Tiểu sử
 

Danh sĩ Nguyễn Phúc Hồng Y là con thứ tư vua Thiệu Trị, tước Thụy Quận Công, sinh năm Quý Tỵ (1833) tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Thuở nhỏ ông học rộng, văn chương xuất sắc. Năm Bính Ngọ (1846) đời Thiệu Trị thứ 6 được phong Kiến Thụy Công.

Năm 1848, ông cùng vua Tự Đức và Tùng Thiện vương, Tuy Lý vương xướng hoạ. Đương thời ông được vua Tự Đức cũng như triều thần quý mến, nể trọng, con trai ông (Ưng Chân) làm con nuôi vua Tự Đức, sau này được nối ngôi lấy niên hiệu là Dục Đức, nhưng mới lên ngôi liền bị Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường thảm sát.

Năm Đinh Sửu (1877), hưởng dương 44 tuổi.

Tác phẩm
 

Ông là tác giả các sách:

  • Hậu uyển tập xạ

  • Thị học tụng

  • Tích ung canh ca hội tập


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt