<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Trần Quang Diệu

Danh tướng nhà Tây Sơn Trần Quang Diệu là chồng nữ Đô đốc Bùi Thị Xuân, quê xã An Hải Tây, tổng An Lưu hạ, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng).

Chứ không phải quê ở Bình Định như các sách xưa nay đã viết.

Ngay từ tuổi thanh niên, ông là bạn tâm giao của Nguyễn Nhạc, sau vợ chồng ông là hai trong các nhân vật trụ cột của nhà Tây Sơn. Chiến công đuổi quân Thanh xâm lược đầu xuân Kỷ Dậu (1789), có sự đóng góp của vợ chồng ông rất nhiều.

Năm 1790, ông làm Đốc trấn Nghệ An và trông coi việc xây thành Phượng Hoàng Trung đô.

Năm Nhâm Tý (1792), vua Quang Trung mất, ông giữ chức Thái phó, hết lòng giúp vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản, nhưng Quang Toản hay nghe lời gièm pha của nịnh thần, dầu vậy ông vẫn tận tình giúp nhà Tây Sơn. Những năm Nguyễn Ánh đem quân từ miền Nam ra chiếm thành Quy Nhơn, bị ông tiêu diệt một phần lớn cánh quân ở Bình Định.

Khi hạ được thành Bình Định (1801), cảm vì cái chết của Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, ông cho chôn cất tử tế và các tướng sĩ qui hàng được ông phóng thích ngay.

Năm 1802, nghe tin Tây Sơn thua ở Trấn Ninh, ông cùng Võ Văn Dũng bỏ thành Quy Nhơn kéo quân ra Nghệ An cứu viện. Nhưng đến huyện Hương Sơn hay tin Nghệ An đã mất, vợ chồng ông định lên đường ra Bắc thì bị quân Nguyễn Ánh bắt tại huyện Thanh Chương.

Nguyễn Ánh dụ hàng ông nhiều lần, nhưng ông không hàng phục. Cả gia quyến ông bị hành hình trong tháng 2-1802, ông bị xử lột da, vợ và con gái là Trần Bích Xuân bị voi dày.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt