<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vũ Kiệt

Danh sĩ Vũ Kiệt sống vào triều vua Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442 - 1497), quê làng Yên Việt, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh (nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Ông rất có tài văn chương, thi đỗ Trạng nguyên khoa thi Nhâm Ngọ (1472) niên hiệu Hồng Đức thứ 3,  làm quan đến chức Tả thị lang, kiêm Đông các Hiệu thư.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt