<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đào Cử

Danh thần Đào Cử đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1460–1497), sinh năm Kỷ Tỵ (1449), không rõ năm mất. Sau khi thi đỗ, ông đổi tên là Thuấn Cử, quê xã Thuần Khang, huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Siêu Loại, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Năm Bính Tuất (1466), ông đỗ Đệ tam giáp tiến sĩ, được bổ Tri huyện. Năm Đinh Hợi (1467), nhân có khoa Hoành từ, ông lại dự thi, trúng tuyển, bổ vào Bí giám làm Độc thư, rồi thăng chức Thị chế Viện Hàn lâm, sau được vinh thăng Tri chế cáo.

Năm Bính Thân (1476), do chức Thị thư Viện Hàn lâm, ông được thăng Hiệu thư đông các.

Năm Nhâm Dần (1482), ông hộ giá Lê Thánh Tông thân chinh Chiêm Thành và Lão Qua. Rồi thăng Đông các đại học sĩ. Sau làm đến Thượng thư bộ Hộ coi Tú lâm cuộc ở Sùng văn quán. Ông có chân trong Tao đàn nhị thập bát tú, từng cùng Thân Nhân Trung soạn bộ Thiên nam dư hạ tập và tập Thân chinh kỷ sự. Cũng có phê bình tập thơ Cố tâm bách vịnh.

Trong Quỳnh Uyển cửu ca có bài tựa của ông.

Ông mất trong đời Lê Hiển Tông (黎顯宗; 1740–1786). Bộ Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn còn sao lại 10 bài thơ của ông. Ông cũng có soạn bài văn bia các tiến sĩ triều Lê, dựng ngày 15-8, Hồng Đức 15 (1484).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt