<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đàm Văn Lễ

Đàm Văn Lễ là danh thần đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1460–1497), tự Hoằng Kính, hiệu Chân Trai (có sách chép là Đạo Trai), quê xã Lam Sơn, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh. Ông là tổ phụ tiến sĩ Đàm Văn Triết, nổi tiếng thần đồng, thi Hương đỗ giải nguyên.

Năm Kỷ Sửu (1469), ông mới 17 tuổi, ứng thí, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ. Ông có chân trong Tao Đàn nhị thập bát tú.

Lúc mới vào triều, làm Hàn lâm Hiệu lý, đến năm Quý Mão (1483) làm Hàn lâm thị thư.

Năm Mậu Thân (1488), ông sung chức chánh sứ sang nhà Minh, về được thăng Phó đô ngự sử.

Năm Quý Sửu (1493), ông làm Thượng thư bộ Lễ kiêm Đông các đại học sĩ, bấy giờ ông soạn bài văn bia Chiêu lăng thần đạo.

Năm Kỷ Mùi (1499), khi sứ Minh sang sách phong, ông phụng mạng tiếp sứ tại quán dịch, mọi nghi lễ đều do ông sắp đặt, khiến sứ Minh phải khâm phục.

Năm Giáp Tý (1504) vua Lê Hiến Tông (黎憲宗; 1497-1504) mất, ông cùng với Nguyễn Quang Bật theo di chiếu lập Thái tử Thuần lên ngôi tức Túc Tông, kiên quyết không nhận vàng bạc của bà Kính phi đút lót để mưu sự truất phế. Vì thế khi Túc Tông mất, ông bị vua kế vị là Uy Mục nghe theo lời dèm siểm của nội thần là Nguyên Nhự mà ghét bỏ, giáng làm Thừa tuyên sứ ở Quảng Nam; đưa đi một lượt với Nguyễn Quang Bật. Trên đường vào xứ Quảng, vừa đến sông An Lục thuộc huyện Chân Phúc, tỉnh Nghệ An, ông lại bị Uy Mục cho người theo bắt ép phải tự sát, thế cùng ông đành tự vẫn chết, hưởng dương 53 tuổi. Nhưng sau đó, đình thần có người can thiệp vụ bức ông tự vẫn, khiến vua Uy Mục phải giết chết tên nịnh thần Nguyên Nhự.

Đến đời Lê Tương Dực (黎襄翼; 1495–1516), ông mới được truy phục quan tước và điếu tế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt