<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đỗ Nhuận

Đỗ Nhuận là danh sĩ đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442–1497), quê xã Kim Hoa, huyện Kim Thoa, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Bính Tuất (1466), ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ, mới 20 tuổi, nổi tiếng văn chương.

Năm Mậu Tý (1468), Lê Thánh Tông ngự du Lam Kinh, ông và Quách Đình Bảo cùng một nhóm văn hữu theo chân, cùng họa thơ và chép thành quyển Hiếu trị anh hoa tập.

Năm Tân Mão (1471), thăng Hiệu thư ở viện Đông các.

Năm Quý Mão (1483), ông và nhóm Thân Nhân Trung vâng chỉ biên soạn bộ Thiên Nam dư hạ tập rồi được gia chức Học sĩ ở viện Đông các.

Năm Giáp Thìn (1484), Lê Thánh Tông sắc lập bia đề tên các tiến sĩ, ông cùng Thân Nhân Trung nhận lời và cùng phân công biên soạn bài kí. Bấy giờ, Thánh Tông thành lập Tao Đàn, tự xưng Tao Đàn Nguyên súy; Ông và Thân Nhân Trung làm Tao Đàn Phó nguyên súy, gồm có 28 người ưu tú, gọi là Tao Đàn Nhị Thập bát tú.

Tất cả các tập thơ do vua ngự chế cũng như thơ thù phụng của các văn thần, đều giao cho ông phê bình. Ông rất được tin dùng, thường đêm cùng bàn bạc với nhà vua về văn chương, đạo lí, các triều thần khác không ai được như thế.

Năm Quý Sửu (1493), được thăng Thị độc Viện Hàn lâm kiêm Đại học sĩ Đông các, tuổi đã 47.

Năm Ất Mão (1495), mùa đông, ông phụ họa câu thơ trong tập Quỳnh uyển cửu ca.

Ông làm đến Thượng thư, rồi thất lộc. Đương thời, ông và Thân Nhân Trung nổi tiếng ngang nhau, được xưng tụng là Thân - Đỗ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt