<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Đỗ Thượng Thư

Đền Đỗ Thượng Thư thuộc xã Ngoại Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thờ Đỗ Lý Khiêm, sau đổi tên là Ích. Đỗ trạng nguyên năm 1499. Mất trên đường đi sứ sang nhà Minh, được tặng chứ Đô ngự sử.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt