<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đỗ Tử Bình

Võ tướng Đỗ Tử Bình đời Trần Duệ Tông (1336-1377), không rõ năm sinh, năm mất.

Ông giữ nhiệm vụ trấn giữ ở Hóa Châu, để ngăn ngừa Chiêm Thành khuấy rối. Người Chiêm đem vàng dâng vua Trần, Đỗ dấu vàng ấy làm của riêng, lại tâu với vua rằng người Chiêm vô lễ, cần đánh họ, Trần Duệ Tông nghe theo, thân chinh đánh Chiêm Thành. Đại thần Đỗ Lễ can ngăn không được, treo mũ áo từ quan.

Kết quả Duệ Tông bị quân Chiêm phục kích tử trận. Đỗ Tử Bình thống lãnh toán hậu quân không ứng cứu, chạy thoát lấy thân. Hồ Quý Ly (胡季犛) đốc vận lương, được tin, trốn về nước. Triều đình bắt tội, Đỗ bị giáng xuống làm lính.

Năm Mậu Ngọ 1378, quân Chiêm tràn vào đánh phá, Đỗ đem quân chống cự. Quan quân tự tan vỡ, quân giặc thừa thế tiến đến kinh đô khiến Lê Giác tử tiết, nhưng nhờ có Trần Khắc Chân đánh đuổi được quân giặc.

Sau đó quân Chiêm lại xâm phạm Diễn Châu, ông thống lĩnh lục quân, hiệp với Hồ Quý Ly thống lĩnh thủy quân, ra sức đánh dẹp. Chiêm vương Chế Bồng Nga thua trận trốn chạy.

Ngay khi trở về triều, ông dâng sớ cáo bịnh, xin giải binh quyền rồi chẳng mấy ngày thì mất.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt