<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Đông Lý

Làng Đông Lý thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá quê Trịnh Thiết Trường (thế kỷ XV). Năm 1442 đỗ bảng nhãn, làm quan đến chức Công bộ hữu thị lang. Chung quanh ông có nhiều giai thoại ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá nhiều thời.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt