<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đặng Vĩnh Ưng

Cận vệ Đặng Vĩnh Ưng, người đời Minh Mạng (1820 - 1841), nổi tiếng võ dũng, cận vệ của Tả quân Lê Văn Duyệt.

Ông xuất thân theo làm cận vệ Tả quân Lê Văn Duyệt, rất được tin cẩn. Chịu ân tri ngộ ấy nên sau khi Lê Văn Duyệt mất, bọn gian toa rập nhau làm án Lê Văn Duyệt, ông bèn cùng Lê Văn Khôi và các đồng chí dấy binh khởi nghĩa, Quý Tỵ (1833). Hơn một năm chống cự với binh triều, ông tử trận, cuộc chiến cũng dần dần tan ra.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt