<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Châu Đoan Hùng

Đoan Hùng nguyên là châu Tam Giang, thuộc phủ Tam Giang, hồi Minh thuộc, đời Quang Thuận nhà Lê Thánh Tông đổi là phủ Đoan Hùng, trấn Sơn Tây, gồm huyện Đông Lan sau đổi là Tây Quan vì kị huý tên chúa Nguyễn Phúc Lan. Nay là huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đoan Hùng có thành chu vi 195 trượng, cao 7 thước, 2 tấc, hào rộng 2 trượng, sâu 4 thước, mặt tiền và mặt hữu mỗi mặt mở một cửa, mặt tả và mặt sau dựa vào chân núi.

Năm 1888 vua Hàm Nghi niên hiệu Đồng Khánh nhập vào tỉnh Tuyên Quang. Huyện gồm 27 xã và 1 thị trấn có nông trường Vân Hùng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt