<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đinh Liệt

Ông là em Đinh Lễ. danh tướng kháng Minh dưới cờ Bình Định vương Lê Lợi. Trong trận đánh ở rừng Chi Lăng ông giết tướng Minh là Liễu Thăng, được phong làm Tư mã, tước Đình Thượng Hầu.

Năm Giáp Dần 1434, quân Chiêm đánh cướp ngoài ven, ông vâng lệnh đem quân dẹp yên ngay.

Đến cuối đời Lê Nhân Tông (黎仁宗; 1442 – 1459), KMão 1459, ông cùng Nguyễn Xí mưu giết được Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân, bình được nội loạn. Sau Thánh Tông nối ngôi, phong ông làm Thái phó, tước Á Quận Công.

Năm Canh Dần 1470, ông sung chức Chính lỗ tướng quân hộ giá Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442–1497), đi đánh Chiêm Thành, cùng với Lê Niệm đốc suất đội chiến thuyền đi trước, tiến lấy được thành Đồ Bàn.

Năm sau, Tân Mão 1471 ông mất, truy phong là Mục vương.

Mãi đến đời nhà Nguyễn vẫn còn nhắc nhở đến ông. Đời Minh Mạng (1820-1841), Quý Tỵ 1823, liệt thờ ông vào miếu Lịch Đại đế vương.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt