<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

Quốc hiệu được dùng từ ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Độc lập tại Ba ĐìnhHà Nội, thay cho quốc hiệu Đại Nam và những tên gọi khác phân chia đất nước trước đó. Thời kỳ 1954-1975, tên gọi này dùng để chỉ phần lãnh thổ nước ta từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. Sau 30/4/1975, thống nhất đất nước vẫn dùng tên gọi này. Ngày 2/7/1976, Quốc hội họp đổi thành Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho đến nay.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt