<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Trần Duệ Tông

Trần Duệ Tông (陳睿宗) là vua thứ chín nhà Trần, tên huý là Trần Kính (陳曔) miếu hiệu Duệ Tông, niên hiệu là Long Khánh. Ông là con thứ 11 của Trần Minh Tông (陳明宗; 1300 - 1357), em Trần Nghệ Tông (陳藝宗; 1321 – 1394).

Khi vua Nghệ Tông tránh loạn Dương Nhật Lễ, ông có công bình định xứ sở nên được Nghệ Tông truyền ngôi cho, nhưng ông chỉ ở ngôi được 4 năm (1374-1377).

Trong năm Đinh Tỵ (1377), ông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, gặp lúc biển động chiến thuyền gặp nguy hiểm. Quý phi yêu của ông là Nguyễn Bích Châu tin theo sự mê hoặc tế thần gieo mình xuống biển để cứu nạn. Và sau đó ông cũng chết tại trận, hưởng dương 41 tuổi.

Ông cũng có tài văn thơ, tác giả một số thơ văn, nhưng phần lớn bị thất lạc. Bài văn tế Nguyễn Bích Châu có nghệ thuật thơ, nay còn truyền tụng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt