<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Trần Văn Thông

Cựu Tổng đốc cuối triều Nguyễn, sinh năm 1875 tại Biên Hoà (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) làm quan nhiều năm ở miền Bắc (Nam Định).

Thuở nhỏ từng theo Tây học, năm 1894 đỗ “Tú tài Tây” (Bachelier de l’enseignement moderne) ban sư phạm, khoa học, chuyên về ngôn ngữ cổ điển Việt Nam.

Từ năm 1907 – 1911, ông làm Giám đốc Trường Quan lại tập sự ở Hà Nội, rồi giữ chức Tổng đốc Nam Định gần 20 năm. Từng là hội viên Hội đồng Tư vấn Đông Dương, Hội đồng Bảo hộ Bắc Kì, Đông các Đại học sĩ Nam Triều...

Ông là thân sinh Tiến sĩ Trần Văn Chương, luật sư Toà Thượng thẩm Hà Nội, cựu bộ trưởng Ngoại giao chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, luật sư Trần Văn Đỗ cựu ngoại trưởng chính quyền Sài Gòn (1965-1972).

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), ông là một trong tám nhân vật có uy tín trên chánh trường được vua Bảo Đại mời vào Huế tham khảo ý kiến thành lập chính phủ (bác sĩ Trần Đình Nam, Hồ Tá Khanh, kỹ sư Lưu Văn Lang, giáo sư Hoàng Xuân Hãn, luật sư Vũ Văn Hiền, Phan Anh, Cựu tổng đốc Hoàng Trọng Phu và ông).

Sau đó, ngày 17-4-1945, nội các Trần Trọng Kim được thành hình trong đó có con trai ông là Trần Văn Chương giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Sau năm 1954, ông về sống ở Sài Gòn và mất trong năm 1955 thọ 80 tuổi.


©2018 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt