<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích lịch sử Pác Bó

Vị trí

Khu di tích Pác Bó, thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là nơi ở và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm 1941 - 1945. Pác Bó, được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 1975.

Sự kiện

Tại Pác Bó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra nhiều chủ trương và quyết định quan trọng chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945. Chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám, tại lán Khuổi Nặm - Pác Bó từ ngày 10/5 đến ngày 19/5/1941. Hội nghị đã hoàn chỉnh đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Hội nghị bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng và bầu ông Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng. Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh.

Di tích

Di tích gồm nhà trưng bày Pác Bó, nơi trưng bày chiếc máy chữ, chiếc làn mây cũ, đôi dép cao su... mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng. Những hiện vật trưng bầy tại đây, gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng nước Việt Nam giai đoạn trước năm 1945.

Khu du lịch Pác Bó, có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch: du lịch hành hương về cội nguồn, du lịch tham quan di tích, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học. Các điểm di tích được bảo tồn, tôn tạo, phục dựng về cơ bản, tạo được không gian khung cảnh tự nhiên, không khí thời kỳ lịch sử năm 1941.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt