<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Lê Thần Tông

Vua Lê Thần Tông (黎神宗) tên huý là Lê Duy Kỳ sinh ngày 19-11-1607, vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Thần Tông Uyên hoàng đế con trưởng Lê Kính Tông và bà Trịnh Thị Ngọc Trinh (con gái Trịnh Tùng).

Tháng 6 năm Kỷ Mùi (1619) ông lên ngôi, mới 12 tuổi. Đến tháng 10 năm Quý Mùi (1643) ông nhường ngôi cho con trưởng là Lê Duy Hựu (Lê Chân Tông), làm Thái thượng hoàng.

Trong 25 năm ở ngôi, ông đổi niên hiệu 3 lần:

  • Vĩnh Tộ: Kỷ Mùi 1619 - Mậu Thìn 1628.

  • Đức Long: Kỷ Tỵ 1629 - Giáp Tuất 1634.

  • Dương Hòa: Ất Hợi 1635 - Quý Mùi 1643.

Nhưng con ông là Lê Chân Tông làm vua chỉ 7 năm thì mất. Ông lại được Trịnh Tráng tôn lên ngôi lần nữa vào tháng 10 năm Kỷ Sửu (1649). Đến tháng 11 năm Nhâm Dần (1662), ông mất thọ 55 tuổi, táng tại Quần Ngọc lăng (Thanh Hóa).

Ở ngôi lần thứ 2 được 14 năm, đổi niên hiệu 4 lần:

  • Khánh Đức: Kỷ Sửu 1649 - Nhâm Thìn 1962.

  • Thịnh Đức: Quý Tỵ 1653 - Đinh Dậu 1657.

  • Vĩnh Thọ: Mậu tuất 1658 - Tân sửu 1661.

  • Vạn Khánh: Nhâm Dần 1662.

Tính ra 2 lần ở ngôi vua tất cả 39 năm. Con thứ hai của ông lên nối ngôi, tức Huyền Tông.

Lê Thần Tông tên là Lê Duy Kỳ, mà Lê Mẫn đế tức vua Lê Chiêu Thống cũng tên là Lê Duy Kỳ, nhưng về mặt chữ Hán, hai chữ Kỳ viết khác nhau. Xin đừng lầm lẫn. Vả lại, Lê Chiêu Thống còn có tên khác là Duy Khiêm hoặc Tư Khiêm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt