<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Nghi Dân

Thái tử Lê Nghi Dân (黎宜民), con lớn Lê Thái Tông (黎太宗) và cung phi Dương Thị Bí.

Ngày 21 tháng 1 năm Canh Thân 1440, ông được lập làm Thái tử, nhưng vì mẹ kiêu hoạnh bị giáng chức, ngôi Thái tử chưa nhất định. Năm sau 1441, tháng 6, cung phi Nguyễn Thị Anh sinh hoàng tử Lê Bang Cơ, đến tháng 11 thì Bang Cơ được lập làm Thái tử, ông phải truất làm Lạng Sơn vương.

Thái Tông mất, Bang Cơ lên nối hiệu là Lê Nhân Tông (黎仁宗; 1441-1459). KMão 1459, tháng 10 đêm 3 rạng 4 ông đồng mưu với Lê Đắc Ninh, Phạm Đồn, Phan Ban và Trần Lăng dẫn quân trèo thành vào giết Nhân Tông và Thái hậu, rồi ngày 7 tự lên ngôi, đổi hiệu năm là Thiên Hưng, cho sứ sang Trung Quốc cầu phong. Cải phong Bình Nguyên vương Lê Tư Thành làm Gia vương.

Ông sát hại các bề tôi cũ, nên lòng người không phục. Canh Thìn 1460, tháng 6 ngày các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt mưu chém Phạm Đồn, Phan Ban ở giữa nghị sự đường, rồi đóng cửa thành, bắt được ông. Đình thần tuyên án xử giảo, ông bị thắt cổ chết, mới 21 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt