<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Lê Hiển Tông

Lê Hiển Tông (黎顯宗) tên huý là Lê Duy Đào, còn gọi là Lê Duy Diêu, vua đời Hậu Lê, miếu hiệu Vĩnh hoàng đế.

Ông là con trưởng của Thuần Tông, do Minh Vương Trịnh Doanh lập lên và phụ chính, lên ngôi vào tháng 5 năm Canh Thân 1740. Ông gả người con gái tài hoa là Ngọc Hân cho vua Quang Trung.

Tháng Giêng năm 1764, Hiển Tông lập Duy Vĩ làm thái tử. Năm 1767, Trịnh Doanh mất, Trịnh Sâm lên thay làm nguyên soái Tĩnh Đô Vương. Tháng 3-1769, Trịnh Sâm truất ngôi thái tử của Duy Vĩ rồi bắt giam vào ngục; tháng 8-1769, Trịnh Sâm giả mệnh vua truất thái tử làm thứ dân rồi vẫn giam ở ngục, lập Duy Cận con thứ của Lê Hiển Tông làm thái tử.

Tháng 12-1771, Trịnh Sâm sai giết thái tử Duy Vĩ, đến tháng Giêng năm 1783 lập Duy Kỳ làm Hoàng Thái Tôn, truất Duy Cận làm Sùng nhượng công.

Ngày 17-7-1786 Âm lịch, ông mất thọ 70 tuổi, ở ngôi vua 17 năm, hiệu năm là Cảnh Hưng.

Sau khi ông mất, cháu nội là Lê Duy Kỳ (cũng gọi là Duy Khiêm) lên nối, tức Mẫn đế hay Chiêu Thống, đất nước càng loạn lạc hơn.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt