<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lâm Duy Hiệp

Đại thần Lâm Duy Hiệp triều Nguyễn, cũng có sách ghi là Lâm Duy Thiếp, Lâm Duy Nghĩa, tự là Chính Lộ, hiệu là Thất Trai, quê huyện Tuy Viễn, tỉnh Bình Định (nay là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), gốc người Minh hương, sử chép là Kì tiên Bắc quốc nhân”.

Làm quan đến chức Thượng thư, sung Cơ mật viện đại thần, Phụ chánh đại thần.

Năm Nhâm Tuất (1862), ông sung chức Phó sứ, cùng với Chánh sứ Toàn quyền Phan Thanh Giản vào Nam thương thuyết với giặc Pháp, kí hòa ước ngày 5-6-1862, giao 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho giặc Pháp.

Ông và Phan Thanh Giản bị triều đình quở trách chiếu lệ. Bấy giờ, phong trào kháng chiến ở trong Nam không chấp thuận hòa ước ấy, coi như là một hàng ước nhục nhã. Dân gian truyền tụng bài vè đả kích cuộc đàm phán thất lợi, có câu: “Phan, Lâm mãi quốc, triều đình khí dân”.

Để trấn an dư luận, triều đình giáng cấp ông và Phan. Ông bị giáng làm Tuần phủ Thuận Khánh, Phan thì làm Tổng đốc Vĩnh Long và được lịnh mở cuộc tiếp xúc với Pháp, thương thuyết lại, nhưng vì âm mưu thâm độc của bọn cướp nước và sự mềm yếu của hai ông, nên cuộc thương thuyết hoàn toàn thất bại.

Về sau, cuộc đời ông lặng lẽ trôi theo giòng lịch sử đau thương của dân tộc, ông mất năm 1863. Tuy đã mất, sau đó ông vẫn bị triều đình Huế truy đoạt cả phẩm hàm. Mãi đến đời Đồng Khánh (1888) mới được khai phục làm Thị lang bộ Binh.


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt