<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Nghĩa Kiều

Danh tướng Hoàng Nghĩa Kiều đời Lê Chiêu Tông (黎昭宗; 1506-1526), quê ở làng Hoàng Vân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thời Lê Trung Hưng, ông đóng góp nhiều công lao, được phong Thái phó, tước Hồng Quốc Công và từng phục vụ dưới quyền Thái sư Trịnh Kiểm.

Ông là tằng tổ của Đông Quận Công Hoàng Nghĩa Giao; con cháu về sau đều là bậc danh giỏi, hầu hết là Quận Công và nhiều người khi mất được phong Phúc thần.

Con trai ông là Chiêu Quận Công Hoàng Nghĩa Thân, Phú Quận Công Hoàng Nghĩa Lãng, cháu nội là Lan Quận Công Hoàng Nghĩa Phì đều lỗi lạc. Vợ của ông là công chúa M Thạnh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt