<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hồ Bá Phấn

Hồ Bá Phấn là anh hùng kháng Pháp, (không rõ năm sinh), tục gọi Đội Phấn, quê ở tỉnh Hà Tĩnh.

Ông sinh trong gia đình nông dân, ít được học chữ nghĩa, nhưng bản tính cương dũng, khảng khái, yêu nước. Đến tuổi trưởng thành, ông phải sung vào hàng ngũ lính tập của giặc Pháp, mà lòng vẫn ngầm giao kết với chí sĩ bên ngoài, quyết chờ cơ hội đánh trả lại chúng. Được vài năm, chúng cho ông làm Đội trưởng. Đã có uy thế, ông lại khéo khuyên dỗ một số đông lính tập sẵn sàng theo nghĩa quân.

Tháng 5 năm Mậu Thân (1908), nhân việc kháng sưu bùng ra, ông chỉ huy nhóm nội tuyến nổi lên đánh thành Hà Tĩnh. Pháp điều động binh lính đàn áp, nhóm ông rút chạy lên thượng du hội với các nghĩa đảng ở rừng núi. Từ ấy, ông hằng đưa nghĩa quân đánh phá  Pháp đóng quanh vùng Nghệ Tĩnh.

Hào Khí của ông và Đội Quyên (tức Lê Văn Quyên) được sĩ phu khen ngợi, trọng vọng. Chính người chị của cụ Hồ Chí Minh là Bạch Liên Nguyễn Thị Thanh cũng từng theo giúp sức trong nhóm nghĩa quân của Đội Phấn, Đội Quyên.

Lúc ông tập hợp nghĩa quân đánh Pháp, sĩ phu có đặt tên hiệu cho ông là Càn Thái, biểu dương nhiệt tình yêu nước và lòng dũng cảm kiên cường của ông.

Theo một số tài liệu, đến khoảng năm 1920, Pháp bắt được ông, chém ở quán Thầu Đâu (Vinh - Nghệ An).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt