<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hà Duy Phiên

Tiểu sử
 

Danh thần Hà Duy Phiên đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), quê ở huyện Hoằng Hoátỉnh Thanh Hoá.

Năm Kỷ Tỵ (1809), ông đỗ Hương cống sau đó thăng dần đến chức Tham tri bộ Lại tại triều Thừa Thiên

Năm Bính Thân (1836), Quách Tất Công dấy binh khởi nghĩa ở Ninh Bình, ông lại sung chức Tham tán đi ngăn chống, rồi thăng Thượng thư bộ Công.

Đời Thiệu Trị, ông làm Hiệp biện đại học sĩ, đổi lãnh bộ Hộ, sung Cơ mật viện đại thần kiêm Tổng Tài Quốc sử quán. Trong thời gian này, ông soạn bộ Đại Nam hội điển.

Năm Quý Sửu (1853), ông mất, được phong Thiếu bảo, Văn minh điện đại học sĩ, được thờ tại đền Hiền Lương.

Ông là một đại thần, một quan lại cao cấp, một học giả uyên thâm có thực tài.

Tác phẩm
 

  • Đại Nam hội điển sự lệ.

  • Đại Nam thực lục tiền biên.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt