<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vùng đất Giao Chỉ

Vùng đất xưa, thời Hoàng Đế dựng muôn nước, lấy địa giới Giao Chỉ về phía Tây Nam; vua Nghiêu sai Hy Thị định đất giao chỉ ở phương Nam, là một trong 9 châu của Bách Việt.

Nước Văn Lang vào đời Hồng Bàng, gồm các quận Giao Chỉ, Việt Thường, Vũ Ninh, Quân Ninh, Gia Ninh, Ninh Hải, Lục Hải, Thanh Tuyền, Tân Xương, Bình Văn, Văn Lang, Cửu Chân, Nhật Nam, Hoài Hoan, Cửu Đức.

Tên quận ở trấn Giao Châu đời Tề Cao Đế (cuối thế kỷ V). theo Nam Tề châu quận chí, có 11 huyện: Long Biên, Vũ Ninh, Vọng Hải, Câu Lậu, Ngô Hưng, Tây Vu, Chu Diên, Nam Định, Khúc Dịch (tức Khúc Dương), Hải Bình, Luy Lâu.

Thời thuộc Hán, cũng được xem là quận. Theo Tiền Hán thư địa chí, có 92.440 hộ, 746.237 người, gồm 10 huyện: Luy Lâu, An Định, Cẩu Lậu, Lộc Lãnh, Khúc Dịch, Bắc Đới, Kê Từ, Tây Vu, Long Biên, Chu Diên.

Thời thuộc Tuỳ có 30.056 hộ, 9 huyện: Tống Bình (trước là quận Giao Chỉ), Long Biên (trước là quận Giao Chỉ), Chu Diên (trước là quận Vũ Bình), Long Bình ( trước là Quốc Xương), Giao Chỉ, Gia Ninh ( trước là quận Tân Xương), Tân Xương, An Nhân (trước là Lâm Tây).

Năm 601 đời Đường, thành lập huyện Giao Chỉ, tách từ huyện Tống Bình ra làm 2 huyện Giao Chỉ và Hoài Đức, sau đổi huyện Giao Chỉ thành châu Nam Từ, gồm 3 huyện Từ Liêm, Ô Diên và Vũ Lập. Năm 627 bỏ châu, sáp nhập 3 huyện thành huyện Giao Chỉ. Nay là đất thuộc thành phố Hà Nội và một số vùng lân cận


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt